• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

Office of Provincial Commercial Affaris Kalasin

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 ม.ค. 2563 อ่าน [32]

...
จังหวัดกาฬสินธู์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน
4,591,900 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043-811631

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

20200113143055399.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์