Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางอุตสา จิตกระเสริม
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวบุษบา บุตรศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวปนัดดา ศรีประทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวนันทวัน หงส์เจ็ด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นายประหยัด ไกรศร
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวอรอุมา มาตช่วง
เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า(CPI)
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

นายเมตตา กรุณา

นายสุขุมพงศ์ สุขุมนัย
เจ้าหน้าที่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า(CPI)
อำเภอสมเด็จ

นายเมตตา กรุณา

นายปริพนธ์ จำเริญพัฒน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (PCOC)

นายเมตตา กรุณา

นางสาวศุภลักษณ์ ภักดีรักษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเมตตา กรุณา

นายปฐมพร ภารไสว
พนักงานขับรถยนต์

นายเมตตา กรุณา

นายปัญญาสิริ ภูมูลนา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายเมตตา กรุณา

นางบุญล้อม ปกสันเทียะ  
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวณิชมน ศรีนุเสน
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นายสุรศักดิ์ นาสมพืช
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิศรุตา คงทอง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวรักษ์สุดา เชิดชนม์
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอนุพร นาชัยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกิรณา แก้วกันยา
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจ
และอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสุภารัตน์ บุบผาเดช
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปวีร์นุช แก้วพันธ์ทูล
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสุกัญญา สุคันธนาค
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 
 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรื่นฤดี ทะระคำหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.)
 

 นายเมตตา กรุณา

นายฉัตรชัย คงสมของ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจ
การค้าและการตลาด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนุชจาลี วรรณทอง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายวรากรณ์ พิมพ์มะสอน
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน
 
 

 

นายเมตตา กรุณา

นายสุกฤษฎาวัฒน์ ศรีตระการ
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม
salesman จังหวัด
 
 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,525