Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ รายชื่อพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

21

  นางอุตสา จิตกระเสริม

 1 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน
20   นายวีระพงศ์ สืบค้า   26 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566
19   นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย   1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2565
18   นายวิรัตน์ นามวงษา   29 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563
17   นายพิชัย เมืองมัจฉา   17 พ.ย. 2558 - 28 ธ.ค. 2559
16   นายนิพนธ์ วรรณภักดี   2 ก.ย. 2556 - 16 พ.ย. 2558
15   นายพิชัย คิวานนท์   16 มิ.ย. 2551 - 2 ก.ย. 2556
14   นายสมชาย ลิ้มมณี   1 ธ.ค. 2548 - 1 พ.ค. 2551
13   นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล   1 ต.ค. 2544 - 30 มิ.ย. 2548
12   นางยุวดี กุลโชติ   14 ก.พ. 2543 - 30 ก.ย. 2544
11   นายสมพล คำสุข   2 ต.ค. 2540 - 9 ก.พ. 2543
10   นายศรัณพจณ์ วีระประเสริฐ   16 พ.ค. 2538 - 30 ก.ค. 2540
9   นายธวัชชัย ศรีพันธารุสนณ์   16 ก.ค. 2531 - 16 พ.ค. 2538
8   นายเปรมศักดิ์ ภูขมัง   2 ต.ค. 2529 - 13 มิ.ย. 2531
7   นายดำริ จุลวัฒฑะกะ   22 ก.พ. 2525 - 1 ต.ค. 2529
6   นายเสน่ห์ กาญจนโสภณ   15 พ.ย. 2524 - 12 ก.พ. 2525
5   นายศิลป์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ   15 ธ.ค. 2523 - 12 พ.ย. 2524 
4   นายวิเชียร โฆษิอาภานันท์   1 ส.ค. 2522 - 15 ม.ค. 2523
3   นายสม ทัศคร   8 พ.ค. 2520 - 15 พ.ค. 2522
2   นายชุมพล เผือกผาสุข   9 เม.ย. 2519 - 7 พ.ค. 2520
1   นายเสน่ห์ กาญจนโสภณ   15 ม.ค. 2516 - 1 มี.ค. 2519

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 20,969