Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
   เศรษฐกิจการค้าเติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน

 

   พันธกิจ
  1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัด
  2) พัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้เข้มแข็ง ลดความหลื่อมล้ำและยกระดับรายได้ของจังหวัด
  3) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน และเป็นธรรม
  4) ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
  5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 

   เป้าประสงค์
  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น 
  2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น

 


คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 10,166