Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
 “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 

   พันธกิจ
  1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI
  2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่า
  3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
  4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
  5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

   เป้าประสงค์
  1) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้ภาคการเกษตรของจังหวัด
  2) เพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัด

 


คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,539